Residens

RESIDENSMASKINEN

Västmanlandsmusiken vill vara en plattform för utveckling och förnyelse av dans och cirkus av nationell betydelse och skapa en regional infrastruktur för detta. Vi vill verka för att den samtida dansen och den samtida cirkusen får en större plats på scener och i samhället i stort genom att:


– konstnärerna får tid för fokuserat arbete, reflektion, undersökande och utveckling av det egna konstnärliga uttrycket. Med eller utan tanke på färdig produktion.


– låta publiken delta i den konstnärliga processen under ett publikt möte, och därmed fördjupa relationen till lokalsamhället.


– det publika mötet engagerar fler arrangörer i ett tidigt skede, för att kunna ta emot ett work in progress eller färdigt verk längre fram.
Scroll down for english


Västmanlandsmusiken utlyser residens för samtida Dans och samtida Cirkus hos 

: Teatermaskinen, Riddarhyttan

 I residenset ingår


 • Resor för 4 personer t/tr avreseort inom Norden – Riddarhyttan.
 • Boende för fyra personer i Riddarhyttan.
 • Möjlighet att laga mat både vid residenslokalen samt vid boendet.
 • Teatermaskinens ”Kuben” med en scenyta på minimum 10×10 m2 och takhöjd 8 m till balkar. Mellan balkar 9-10 m. Golvytan är större utan dansgolv.
 • Ljud, enklare ljus, dansgolv, dansmatta, -riggningsmöjligheter.
 • Teknisk support.
 • Konstnärlig feed-back om så önskas.
 • Produktionsarvode på 6 000 kr i veckan per  person exkl moms. Utbetalas mot faktura.

Vem kan söka?

Verksamma dans- och cirkusartister.

 

Kriterier

I residenset ingår ett publikt möte med lokalsamhället genom en öppen repetition, ett work in progress, en föreställningsform eller vad som passar residenskonstnärerna bäst. Det är viktigt för oss på Västmanlandsmusiken och för våra residensvärdar att knyta an till lokalsamhället och att skapa en långsiktig publikutveckling. Planering sker tillsammans med  residenskonstnärerna.

 

Residens samtida Cirkus – sista ansökningsdag 17 mars 

Två veckors vistelse hos Teatermaskinen i Riddarhyttan för upp till fyra cirkuskonstnärer. 

Valfri period väljs mellan 10:e och 30:e juni 2019.

Ansökan Residens Cirkus

 

Residens samtida Dans – sista ansökningsdag 24 mars: 

Två veckors vistelse hos Teatermaskinen i Riddarhyttan för upp till fyra danskonstnärer. 

Valfri period väljs mellan 10:e aug och 1:a sep 2019.

Ansökan Residens Dans

 

För mer information kontakta Hellen Smitterberg, projektledare Dans & Cirkus, Västmanlandsmusiken.
Tel. 0706 33 10 23, dans@vastmanlandsmusiken.se


Västmanlandsmusiken announces artist residencies for contemporary circus at

: Teatermaskinen, Riddarhyttan

RESIDENCE INCLUDES

 • Roundtrip travel for 4 people from a departure point within the Nordic region – Riddarhyttan.
 • Accommodation for 4 people in Riddarhyttan.
 • Ability to cook your own food, both in residence premise and in accommodation.
 • Teatermaskinen’s ”Kuben” with a stage surface of at least 10×10 m2 and a ceiling height of 8 metres to beams. Between beams 9–10 metres. Floor surface larger without the dance floor.
 • Sound, basic lighting, dance floor, dance mat, rigging possibilities.
 • Technical support.
 • Artistic feed-back if requested.
 • Production fee of SEK 6 000 per week per person excl. VAT. Payment against invoice.


WHO CAN APPLY?

Active dance/circus artists.


CRITERIA

The residence includes a public meeting with the local community through an open rehearsal, a work-in-progress, a performance form, or whatever suits the resident artists best. For us at Västmanlandsmusiken and for our residence hosts, it is important to connect with the local community and create long-term audience development. Planning takes place together with you resident artists.

 

Contemporary circus residence – Application deadline 17 March

Two-week stay at Teatermaskinen in Riddarhyttan for up to four circus artists.
Select an optional period between 10 June and 30 June 2019.

Complete info circus

 

Contemporary dance residence – Application deadline 24 March

Two-week stay at Teatermaskinen in Riddarhyttan for up to four dance artists.
Select an optional period between 10 August and 1 September 2019.

Complete info dance

 

If you have any questions, please contact Hellen Smitterberg by e-mail or phone:
+46 706 33 10 23, dans@vastmanlandsmusiken.se

Västmanlandsmusiken wants to provide a platform for the development and renewal of circus of national importance and create a regional infrastructure to support this. We want to work to give contemporary circus a bigger place on stages and generally in society by:


– giving the artists time for focused work, reflection, exploration and development of their own artistic expression.

With or without a finished production in mind.


– inviting the audience to take part of the artistic process in a public meeting, thus strengthening our connection to the local community.


– engaging more organisers through the public meeting at an early stage, in order to receive a work-in-progress or finished work down the line.
Teatermaskinen is an                        .

independent production company,                        .a touring company, a residency.                        ,

a work space and a platformfor life-long learning. We work in cooperation and with participation.We are a Quattro Helix Machine and a place in The Culture Reservation.

Teatermaskinen makes space.

GET IN TOUCH


Address:

Teatermaskinen, Skräppbo Skola

73091 Riddarhyttan


Phone: +46706811481

OPENING HOURS


Monday - Friday: 9.30am - 3pm

© Copyright. All Rights Reserved.